Kleurrijk Papgat

Download hieronder het inschrijfformulier:

2020 volgt...

2019:

Inschrijfformulier Kleurrijk Papgat 2019Reglement voor de deelnemers aan

Kleurrijk Papgat 2019

 Doelstelling

Het doel van dit reglement is om Kleurrijk Papgat op een carnavaleske, veilige en sportieve manier te laten verlopen.

Een doelstelling die door het reglement zelf niet kan worden gegarandeerd, maar wel door de naleving van dit reglement door de deelnemers aan Kleurrijk Papgat.

 

Artikel 1: algemeen

1.1  De carnavalsstichting Papgat (verder te noemen; de carnavalsstichting) heeft oa tot doel om met ingang  van het 55 jarig jubileum van Papgat,(2012-2013) Sint-Oedenrode in de vlaggen te zetten.

 

1.2  Kleurrijk Papgat is een wedstrijd die uitgezet word om Papgatse straten, huizen, etalages en gebouwen op een carnavaleske manier uit te dossen. Dit vanaf 2 weken voor de carnaval tot de zondag na de carnaval.

 

1.3  Deelnemer aan Kleurrijk Papgat is degene die door voorafgaande inschrijving deelneemt. Deelnemers dienen zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement te houden.

 

1.4  Iedere deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelneming aan Kleurrijk Papgat worden uitgesloten.

 

1.5  De beslissing tot uitsluiting wordt uitsluitend genomen door de carnavalsstichting, is bindend en treedt onmiddellijk in werking.

 

Artikel 2: aansprakelijkheid en verzekering

2.1  Deelname aan Kleurrijk Papgat geschiedt geheel op eigen risico.

 

Artikel 3: deelname

3.1  Deelname aan Kleurrijk Papgat is gratis en staat voor iedereen open.

 

3.2  De deelname geschiedt door het tijdig, voor een door de carnavalsstichting bepaalde datum invullen, van een door de carnavalsstichting opgesteld inschrijfformulier op de website. Door inlevering invulling van dit formulier, verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van dit reglement en zich aan de daarin vermelde bepalingen en voorwaarden te houden.

 

3.3  De carnavalsstichting beslist of deelname kan plaatsvinden en in welke categorie de deelnemer wordt geplaatst.

 

3.4  De deelnemer kan worden geplaatst in een van de volgende categorieën: 

– Skonste etalagie van Papgat

– Skonste veurgevel van Papgat (max 2 huizen, wel naast elkaar)

 

Artikel 4: uitvoering versiering

4.1  Iedere deelnemer dient zijn of haar versiering af te stemmen op de normaal te stellen eisen van maatschappelijk fatsoen, terwijl de presentatie carnavalesk verantwoord dient te zijn. Indien de versiering niet als fatsoenlijk kan worden aangemerkt, wordt de deelnemer uitgesloten van deelname.

 

4.2  Versiering plaatsen

– De versiering mag geplaatst worden vanaf 16 februari 2019.

– De versiering moet een vrije doorrijhoogte van 4.20 meter voor hulpdiensten waarborgen.

– De versiering moet een vrije doorrijbreedte van 3.50 meter voor hulpdiensten waarborgen.

– De brandkranen en bluswaterputten moeten vrijgehouden worden.

– Geen nietjes, spijkers, etc. in bomen, maar gebruik lint of touw om iets te bevestigen.

– Er mag geen verharding worden opengebroken.

– Overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken.

– Veiligheid van (mede)weggebruikers mag op geen enkele wijze in gevaar worden gebracht.

– Gemeentelijke eigendommen mogen in geen geval verwijderd worden.

– Uiterlijk zondag 10 maart 2019 dient de versiering opgeruimd te zijn.

 

 

Artikel 5: beoordeling en prijsuitreiking

5.1  De jury beoordeeld alle deelnemers aan Kleurrijk Papgat en wordt samengesteld door de carnavalsstichting.

 

5.2  De jury bestaat uit 3 personen

 

5.3  De jury geeft per hierboven onder 3.4 weergegeven categorie een beoordeling.

 

5.4  De jury hanteert de volgende beoordelingsnormen:

a. Het idee: datgene dat aan de versiering ten grondslag ligt. De originaliteit, het onderscheidend vermogen (tov andere deelnemers aan Kleurrijk Papgat) en in relatie tot Rooi en de Rooise actualiteit zijn daarbij leidende begrippen. (30 punten)

b. Het carnavaleske: de manier waarop het idee wordt uitgebeeld. Humoristisch, speels zijn hierbij leidende begrippen (20 punten)

c. De afwerking: de manier waarop de versiering wordt getoond en de overeenkomst met het idee. De vorm, aankleding, netheid, kleurgebruik zijn leidende begrippen. (10 punten)

 

5.5  Elk jurylid geeft per beoordelingsonderdeel punten en zodoende als jurylid maximaal 60 punten.

 

5.6   De carnavalsstichting bepaalt per jaar het aantal en het soort prijzen

 

5.7  De bekendmaking en de uitreiking van de prijzen vindt plaats in de week voor Carnaval middels berichtgeving aan de winnaars. Tevens zal de volledige uitslag van Kleurrijk Papgat voor Carnaval bekend gemaakt worden via internet (www.papgat.com).

 

5.8  De uitslag van de jury is bindend. De puntentoekenning door de individuele juryleden is geheim.

 

Artikel 6: slotbepaling

6.1  In alle gevallen waarin de bepalingen van dit reglement niet voorzien, beslist de carnavalsstichting.

 

Versie december 2018

 

 

© vanHeeschBeheer - 2020 - Alle rechten voorbehouden / All rights reserved.