Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op ons. Carnavalsstichting Papgat verwerkt namelijk persoonsgegevens. In dit document informeren wij je over hoe Carnavalsstichting Papgat deze gegevens verwerkt. 

Privacystatement

Als Carnavalsstichting Papgat verwerken wij persoonsgegevens om onze stichting te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met de (oud-)leden van de Raad van 11, (oud-)Hofdames, (oud-)Ordecommissarissen, (oud-)Bestuur, (oud-)Prins carnaval en partner, (oud-)Adjudant en partner, door ons gedecoreerde personen (hierna te samen “lid” of “leden” genoemd) en de bij ons aangesloten carnavalsverenigingen, -clubs en kapellen. Van deze carnavalsverenigingen, -clubs en kapellen worden alleen de contactgegevens van het secretariaat en de namen van de bestuursleden verwerkt. De gegevens hiervan worden opgenomen in onze ledenadministratie. Je hebt altijd de mogelijkheid je eigen gegevens in te zien, te laten bewerken of af te laten schermen.

Lidmaatschapsregistratie

De lidmaatschapsregistratie van de leden verloopt via het inschrijfformulier dat de secretaris verstrekt. De secretaris-/ledenadministratie (=gegevensbeheerder) heeft enkel inzicht in deze gegevens. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in een Excel-spreadsheet. De inschrijfformulieren die op papier ontvangen zijn, worden na de verwerking vernietigd.

Bijzondere persoonsgegevens

Uitsluitend de voorzitter van de Commissie Catering is gerechtigd om dieetwensen en allergieën bij de leden op te vragen en gedurende het carnavalsseizoen te bewaren. Na elk seizoen, doch uiterlijk 1 juni, worden deze gegevens vernietigd. Het verstrekken van de juiste informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de gegevensverstrekker.

Financiële gegevens

Het is beleid bij Carnavalsstichting Papgat dat de contributie en eventuele andere ledenbijdragen bij de leden wordt geïnd. Om deze financiële administratie te voeren, vullen leden een doorlopende SEPA-machtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving bij de penningmeester fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd in de beveiligde Rabobank-omgeving op internet. Uitsluitend de penningmeester heeft inzicht in de financiële gegevens. Direct na het beëindigen van het lidmaatschap worden deze financiële gegevens vernietigd.

Algemene gegevens contacten

Onder algemene gegevens worden uitsluitend de namen, adresgegevens, telefoonnummers en bijzondere data (datum aanvang lidmaatschap, geboortedatum en huwelijksdatum) van de leden verstaan. De algemene gegevens worden pas verwijderd indien een lid specifiek te kennen geeft dat zijn of haar gegevens verwijderd dienen te worden. De gegevens van oud-leden worden uitsluitend gebruikt om deze oud-leden over activiteiten georganiseerd door ons of de bij ons aangesloten carnavalsverenigingen, -clubs en kapellen te informeren.

Beeldmateriaal

Carnavalsstichting Papgat maakt als leuke herinnering voor de leden tijdens activiteiten foto’s. Deze foto’s kunnen ook gebruikt worden ten behoeve van  promotie van de Carnavalsstichting Papgat. Bij de lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende lid. Uiteraard is het te allen tijde mogelijk om reeds verstrekte toestemming in te trekken of geplaatst beeldmateriaal te laten verwijderen.

Communicatie

Het privacybeleid van Carnavalsstichting Papgat is terug te vinden op de website van Carnavalsstichting Papgat www.papgat.com.

Datalekken

Indien sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform de “Meldplicht Datalekken” gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Na melding van een datalek worden de leden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid of inzage in gegevens, reageert Carnavalsstichting Papgat binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (info@papgat.com).